1.นำเข้า ตารางคำแนะนำ โดยใช้โปรแกรม  Navicat ชื่อตาราง opdscreen_advice_item.sql --> Download --> ตารางคำแนะนำ

2. ที่เมนู V4  ไปที่ tool-> system--> ห้องตรวจ

3.เลือก ห้องตรวจ -->แก้ไขรายการ --> เลือก รายการคำแนะนำ --->ทำเครื่องหมาย แสดงรายการคำแนะนำทั้งหมด -->กดปุ่มบันทึก

4. ทำเหมือนกันทุกห้องตรวจที่จะให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

advice  

การบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย DM HT
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่เมนู OPD Registry โดยให้ออกเลขทะเบียน รพ.ใหม่
ทุกราย และตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด

dm1

dm2

2. ส่งตรวจผู้ป่วยที่ One Stop Service หรือ หน้า opd Registy  สำหรับ(HOSxP XE)

2.1 ที่เมนูการส่งตรวจ ที่โรคเรื้อรัง ต้องมี ข้อมูลโรคประจำตัว
2.2 เลือกแผนกการส่งตรวจ เป็น โรคเรื้อรัง 
3. การตรวจสอบการมาตามนัด  เลือกประเภทการมาเป็น เลือกคลีนิกเป็นตามโรคเรื้อรังของผู้ป่วย และประเภทการมาเลือก มาตามนัดคลินิกพิเศษ

dm3

dm4

4. เมนู การคัดกรอง ที่แถบ  โรคเรื้อรัง --->แก้ไขโรคประจำตัว ---> ข้อมูลเฉพาะโรค ---> คัดกรองภาวะแทรกซ้อน -->เพิ่ม 

dm5

5. บันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า  เสร็จแล้ว บันทึก เลือก visit วันที่ปัจจุบัน เลือกรายการส่งตรวจเดิม เมื่อเสร็จสิ้น จะมี รายการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนขึ้นที่หน้าจอ

dm6

dm7

dm8

6. บันทึกการวินิจฉัย รหัส ICD10 และ Diagnosis Text ให้เรียบร้อย

dm9

7.ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มตามวันที่คัดกรองภาวะแทรกซ้อน และ เมื่อส่งข้อมูลออกเสร็จให้ดูที่แฟ้ม ChonicFu ที่ฟิล์ว Foot ต้องมีค่า 1 หรือ 2  และที่ฟิล์ว Retina ต้องมีค่า 1 หรือ 2 เท่านั้น

dm10

การเพิ่ม Visit ผู้ป่วย ที่มารับบริการมากว่า 1 ครั้งในวัน
1. ไปที่ One Stop Service >>> visit list
2. คลิกขวา ที่ชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่ม visit >> เลือกข้อมูลการส่งตรวจ 

v1

3.เลือก ส่งตรวจใหม่ (F3) >> ส่งตรวจใหม่ >>

v2

4. เมื่อโปรแกรมขึ้นคำเตือน เรื่องการส่งตรวจซ้ำ ให้ตอบ NO

v3

5. เมื่อโปรแกรมขึ้นตรวจสอบสิทธิ ให้เลือกสิทธิที่มาครั้งแรก

v4

6. ที่หน้าส่งตรวจ บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

v5

7.เมื่อกลับมาที่หน้าจอส่งตรวจ ให้ปิด แล้วกลับไปที่ One Stop Service รายชื่อผู้ป่วยก้อจะแสดงขึ้นมาอีก
   1 ชื่อ สามารถดับเบิ้ลเพื่อแก้ไขรายละเอียเพิ่มเติมได้

v6

 

 

กรณีเมื่อมีการสั่ง lab  แล้วขึ้นโปรแกรมแจ้ง " รายการถูกยกเลิกการใช้งาน "  วิธีการแก้ไข

messageImage 1576293745264

1. ไปที่ tool >>lab>>รายการ lab Tests lab1

2.ค้นหารายชื่อ lab ทุกตัวที่มีในรายการสั่ง lab เมื่อเจอให้เลือก แก้ไข และทำเครื่องหมาย / ที่ช่อง Active และตรวจสอบค่าบริการให้ตรงกับชื่อ lab และ กำหนดรหัส Lab มารตฐาน

lab2