ตาราง Lookup การตรวจตา ตรวจเท้า ของคลินิกพิเศษ Download

foot1

ขั้นตอนการลบโปรแกรม HOSxPXE  PCU และการติดตั้ง โปรแกรมใหม่

1. ที่หน้าจอ Desktop ใ้ห้คลิกขวาที่ HOSxPXE  PCU

d1

2.เลือก open file  location

d2

3.เลือก Folder ที่ชื่อ BMS

d3

4.เลือก folder HOSxPXE PCU แล้วกดปุ่ม Delete

d4

5.เมื่อโปรแกรม Delete เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมใหม่โดยเลือกที่ BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstallerd5

6.เลือกโปรแกรม HOSxPXE PCU แล้วกด Intall รอจนโปรแกรมขึ้น Done

d6

ฐานข้อมูลตั้งต้น HOSv4 (สำหรับ Admin เท่านั้น) Download

ตาราง LAB มาตรฐานและใบ LAB download 5 ตาราง