การเพิ่มชื่อแพทย์ ในใบนัด

1. ไปที่ tool-->opd-->บุคลาการทางการแพทย์ -->ตำแหน่ง    เพิ่มตำแหน่งให้จนท.ทุกคน

22

 

2. ไปที่ tool-->SQL Query -->open table ที่ชื่อ doctor_position_std  กำหนดฟิว can_make_appoint ให้เป็น Y

 

333

 

3. การเพิ่มเหตุผลในการนัด เพิ่มที่ตาราง oapp_cause

4. ออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใช้งานใหม่

คู่มือการบันทึกการฉีดวัคซีน covid19 ใน HOSxP XE PCU download คู่มือ  แบบฟอร์ม report   ตารางข้อมูลพื้นฐาน

ตาราง communitry_service และ Specilapp เพิ่มเติม download ตาราง

การนำเข้าใบนัดรับวัคซีนโควิด19 คู่มือการติดตั้ง