การกำหนด Printserver สำหรับ XE PCU
1. เปิดตาราง printserver_list เพื่อกำหนดชื่อ printserver เสร็จแล้วกด update

2. ที่เมนู tool-->Dispensary-->PrintServer  เลือกชื่อ ของ Print Server Name ตามที่เราตั้งในข้อ 1 

3  เลือกชื่อ Printer ที่ Header Print  และ Detail Print  เสร็จแล้วกด start

4 สติกเกอร์ที่ใช้ใน v3 สามารถใช้ได้ใน v4 หรือต้องการแก้ไขรูปแบบ สามารถแก้ไขที่หน้านี้ได้เลย

5  เปิดเมนูนี้ไว้ตลอดการใช้งาน

  แบบฟอร์มใบสั่งยา

ไฟล์สำหรับสร้าง procedure ของ xe pcu   ไฟล์ download   ถ้าสร้าง procedure ไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบว่า my.ini  มีบันทัดนี้อยู่หรือป่าว   log_bin_trust_function_creators=1

ขั้นตอนการเพิ่มชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.ในใบรับรองการฉีดวัคซีน   ฟอร์มใบรับรอง    คู่มือการเพิ่มชื่อ 

การบันทึก ATK และการส่งข้อมูลเข้าระบบ Co-finding และ MOPH iC  สามารถ Download คู่มือได้ที่