เมื่อเข้าสู่ HOSxP XE PCU (V4)  โปรแกรมแจ้ง  ยังไม่กำหนดผังบริการ ให้ excute คำสั่งที่ sql query.....

UPDATE pttype set pttype_price_policy_type_id = '1'

กำหนดผังบริการ