การนำเข้ารายงานและแบบฟอร์มของ HOSxPXE PCU(v4)  โดยสามารถำเข้าได้ที่เมนู tool --> Report Designer  

r22

เลือก cloud template เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เสร็จแล้ว เลือกปุ่ม ติดตั้ง

r2

เสร็จแล้ว เลือก DONE