ขั้นตอนการลบและติดตั้งโปรแกรม HOSxPXE_PCU  คู่มือการลบและติดตั้ง

การเพิ่มและพิมพ์ใบนัดเข้า hosxp v4 คู่มือการติดตั้ง

ตารางรหัสวัคซีนใหม่(เพิ่ม ROTA)  ตารางวัคซีน

1.นำเข้า ตารางคำแนะนำ โดยใช้โปรแกรม  Navicat ชื่อตาราง opdscreen_advice_item.sql --> Download --> ตารางคำแนะนำ

2. ที่เมนู V4  ไปที่ tool-> system--> ห้องตรวจ

3.เลือก ห้องตรวจ -->แก้ไขรายการ --> เลือก รายการคำแนะนำ --->ทำเครื่องหมาย แสดงรายการคำแนะนำทั้งหมด -->กดปุ่มบันทึก

4. ทำเหมือนกันทุกห้องตรวจที่จะให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

advice