การบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย DM HT
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่เมนู OPD Registry โดยให้ออกเลขทะเบียน รพ.ใหม่
ทุกราย และตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด

d1

2. ส่งตรวจผู้ป่วยที่ One Stop Service

2.1 ที่เมนูการส่งตรวจ ที่โรคเรื้อรัง ต้องมี ข้อมูลโรคประจำตัว
2.2 เลือกแผนกการส่งตรวจ เป็น โรคเรื้อรัง 

d2

3. การตรวจสอบการมาตามนัด  เลือกประเภทการมาเป็น มาตามนัดของคลีนิกพิเศษ และเลือกคลีนิกเป็น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสุง  ตามโรคเรื้อรังของผู้ป่วย

d3

4. เมนู การคัดกรอง ที่แถบ  โรคเรื้อรัง --->แก้ไขโรคประจำตัว ---> คัดกรองภาวะแทรกซ้อน

การเพิ่ม Visit ผู้ป่วย ที่มารับบริการมากว่า 1 ครั้งในวัน
1. ไปที่ One Stop Service >>> visit list
2. คลิกขวา ที่ชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่ม visit >> เลือกข้อมูลการส่งตรวจ 

v1

3.เลือก ส่งตรวจใหม่ (F3) >> ส่งตรวจใหม่ >>

v2

4. เมื่อโปรแกรมขึ้นคำเตือน เรื่องการส่งตรวจซ้ำ ให้ตอบ NO

v3

5. เมื่อโปรแกรมขึ้นตรวจสอบสิทธิ ให้เลือกสิทธิที่มาครั้งแรก

v4

6. ที่หน้าส่งตรวจ บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

v5

7.เมื่อกลับมาที่หน้าจอส่งตรวจ ให้ปิด แล้วกลับไปที่ One Stop Service รายชื่อผู้ป่วยก้อจะแสดงขึ้นมาอีก
   1 ชื่อ สามารถดับเบิ้ลเพื่อแก้ไขรายละเอียเพิ่มเติมได้

v6

 

 

กรณีเมื่อมีการสั่ง lab  แล้วขึ้นโปรแกรมแจ้ง " รายการถูกยกเลิกการใช้งาน "  วิธีการแก้ไข

messageImage 1576293745264

1. ไปที่ tool >>lab>>รายการ lab Tests lab1

2.ค้นหารายชื่อ lab ทุกตัวที่มีในรายการสั่ง lab เมื่อเจอให้เลือก แก้ไข และทำเครื่องหมาย / ที่ช่อง Active และตรวจสอบค่าบริการให้ตรงกับชื่อ lab และ กำหนดรหัส Lab มารตฐาน

lab2

in1

เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ (invno) ข้อมูลประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลสิทธิ ข้อมูลการสั่งยา แก้ไขผู้สั่งยา(ว.แพทย์) แต่ที่หน้า One stop แจ้งว่า  

in2

วิธียกเลิกเลข invno  

เลือก Finance >>>Finance Entry

in4

ที่หน้าจอรายชื่อผู้รอตรวจ ให้เลือกที่แถบ รายการใบแจ้งหนี้ เลือกวันที่ที่ส่งตรวจผู้ป่วย กดปุ่ม แสดงข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่ออกใบแจ้งหนี้ (invno) เรียบร้อยแล้ว ดัื่บเบิ้ลคลื่ิก ที่รายชืิ่อผู้้ป่วี้ยที้่จะยกเลิกเลข invno

in5

เมื่อมี รายการใบแจ้งหนี้ ให้เลือกปุ่ม ยกเลิกใบแจ้งหนี้  และที่หน้าจอ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกหมายเหตุของการยกเลิกใบแจ้งหนี้ เสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึก

in6

in7

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ one stop service ได้ตามปกติ